2 800
1
70 000 «Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη»
8
«Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη»
29