2 800
2
70 000 «Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη»
8
«Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη»
36